آشنایی با فواید فوق العاده کاهو

Posted by

کمیسیون عمران درباره سیل اخیر آذربایجان جلسه تشکیل داد

کاهو یکی از قدیمی ترین سبزیجات دنیا به شمار می آید که منشأ آن در هندوستان و آسیای مرکزی است. پیشینه ی مصرف کاهو در ایران شش قرن قبل از میلاد است. این سبزی یک قرن قبل از میلاد به روم راه یافت و جزو غذاهای مهم رومیان شد.

کمیسیون عمران درباره سیل اخیر آذربایجان جلسه تشکیل داد