پدربزرگها و مادربزرگها مشمول فرمان مهاجرتی ترامپ نمی شوند

Posted by

گران ترین بازیکن تاریخ اسپانیا

دادگاه عالی آمریکا با صدور حکمی اعلام کرد که پدربزرگها و مادربزرگها مشمول ممنوعیت مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا نمی شوند.

گران ترین بازیکن تاریخ اسپانیا