عدم استقبال هواداران پرسپولیس از دیدار سوپرجام!

Posted by

گرم کردن پرسپولیس با یک بازیکن اضافی

با وجود تبلیغاتی که برای دیدار پرسپولیس و نفت در سوپرجام انجام شده اما استقبال خوبی از این بازی صورت نگرفته است.با وجود تبلیغاتی که برای دیدار پرسپولیس و نفت در سوپرجام انجام شده اما استقبال خوبی از این بازی صورت نگرفته است.

گرم کردن پرسپولیس با یک بازیکن اضافی