اعتراض اردنی ها به سیاست های دولت این کشور

Posted by

گریم متفاوت و عجیب بازیگر معروف/ عکس

شهر السلیط در شمال غرب امان، شهر المزار در منطقه الکرک در جنوب و شهر ذیبان در منطقه مادبا در جنوب غرب و استان الطفیلة در جنوب نیز شاهد اعتراض هایی از این دست علیه افزایش قیمت ها بود؛ معترضان خواستار برکناری دولت هانی الملقی نخست وزیر اردن بودند.

گریم متفاوت و عجیب بازیگر معروف/ عکس