تاریخ بازگشت پرسپولیسی ها به تهران

Posted by

گزارش تمرین استقلال/ برنامه ویزه منصوریان برای آبی پوشان

شنیده ها حاکی از آن است که تصمیم پرسپولیسی ها نیز مشابه تیم رقیب است و کاروان سرخپوشان پایتخت اردوی اوکراین را در روز بیست و ششم تیر ترک کرده و به ایران می آید

گزارش تمرین استقلال/ برنامه ویزه منصوریان برای آبی پوشان