هنوز موردی از انتقال آنفلوانزای پرندگان به انسان گزارش نشده است

Posted by

۱۹ هزار دانش‌آموز همدانی به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: اگرچه هنوز موردی از انتقال آنفلوانزا به انسان گزارش نشده است ولی این دغدغه همیشه وجود داشته است و باید آمادگی کافی برای مقابله با آن وجود
داشته
باشد.

۱۹ هزار دانش‌آموز همدانی به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند