۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده قم درنظر گرفته شده است

Posted by

۲۵۰۰ دانشجوی دختر دانشگاه شهرکرد فاقد خوابگاه هستند

قم – رئیس مجلس شورای اسلامی از ۵۰۰ میلیارد تومان برای فاینانس و ۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده شهر قم خبر داد.

۲۵۰۰ دانشجوی دختر دانشگاه شهرکرد فاقد خوابگاه هستند