اگر آمریکا توافق با ایران را کنار بگذارد؛ متحمل زیان خواهد شد

Posted by

۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده قم درنظر گرفته شده است

جان کری ادعا کرد دولت اوباما برای تعامل با بحران‌های بین‌المللی، گفتگو و مذاکره را در مقایسه با جنگ و کشمکش در اولویت قرار داد. کری افزود: سیاست آمریکا مخالف سیاست شهرک سازی اسرائیل است، زیرا مانع تلاش ها برای صلح می شود.

۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده قم درنظر گرفته شده است