نگرانی مصر از شکایت عربستان در دادگاههای بین‌المللی

Posted by

۵۲ درصد از مردم انگلیس معتقدند جانسون رهبر مناسبی نخواهد بود

دولت مصر به پارلمان این کشور گفته است که اگر جزایر تیران و صنافیر به عربستان سعودی واگذار نشود با شکایت این کشور در دادگاههای بین‌المللی شکایت خواهد کرد.

۵۲ درصد از مردم انگلیس معتقدند جانسون رهبر مناسبی نخواهد بود