۳۶۰ دشت کشور در منطقه قرمز قرار دارد

Posted by

130 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۶۰۹ دشت در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۶۰ دشت در منطقه قرمز قرار دارند و به دلیل بحران منابع آبی پدیده فرونشست زمین در حال گسترش است.

130 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی