تمام برآوردهای نظامی آمریکا توسط سردار سلیمانی نابود شده!

Posted by

حضور “زلاتان دوم” در دورتموند تایید شد

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: امروز تمامی برآوردهای نظامی آمریکا در پرونده های عراق و سوریه در راستای دستیابی به هژمونی مجدد در غرب آسیا، توسط یک فرمانده بزرگ به نام سردار سلیمانی از بین رفته است.

حضور “زلاتان دوم” در دورتموند تایید شد