روش‌های تامین مالی برای سرمایه گذار و سرمایه پذیر به درستی تبیین شود

Posted by

رئیس ستاد اجرایی نمایشگاه بانک، بیمه، بورس و فرصت‌های سرمایه گذاری گفت: باید روش‌های تامین مالی برای سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به درستی تبیین شود و منابع کلان به درستی جهت دهی شوند.