مدیرکل امور مجلس در وزارت کشور منصوب شد

Posted by

«مهران کفاش» به سمت مدیرکل امور مجلس و بررسی طرح ها و لوایح در وزارت کشور منصوب شد.