واکنش رئیس جمهور مکزیک به اقدام ترامپ

Posted by

ترامپ یک فرمان اجرایی را برای احداث دیوار در مرز آمریکا و مکزیک امضا کرد که رئیس جمهور مکزیک به این فرمان واکنش نشان داد.