سیف: بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپایی با ما ارتباطات کارگزاری مطلوبی دارند

Posted by

وی تصریح کرد: از سوی دیگر اگر بگوییم برای انجام عملیات بانکی به تجارت خارجی کشور به اندازه کافی روابط بانکی داریم، پاسخ مثبت است چرا که آن تعداد روابط بانکی خارجی که در گذشته وجود داشت همواره مورد نیاز نبود و بعضی از آن‌ها شاید تا 2 یا 3 سال استفاده نمی‌شد.