مواضع سرسختانه ترامپ علیه ایران به ضرر آمریکاست

Posted by

فیسکال تایمز می‌نویسد: هیچ سازش دیپلماتیکی کامل محض نیست اما توافق ایران منافع بسیاری برای واشنگتن دارد. ایران تاکنون به تمام مفاد این توافق پایبند بوده است و در این میان اگر دولت ترامپ اقدامی علیه این توافق انجام دهد، این واشنگتن است که ضرر می‌کند.