وزیر تجارت سوئد از «حفظ حجاب» در ایران دفاع کرد

Posted by

وزیر تجارت سوئد در بازگشت به کشور خود به دفاع از رعایت حجاب اسلامی هنگام حضور در ایران پرداخت. این در حالی است که از سوئد به عنوان یکی از فمینیست‌ترین کشورهای جهان یاد می شود.