چرا جنگ رسانه ای قطر علیه امارات متمرکز است نه عربستان؟

Posted by

رسانه های قطری بیشتر تیرهای خود را به سمت امارات نشانه رفته اند و به عربستان که رهبری حمله علیه قطر را برعهده دارد، توجهی ندارند، شاید به این دلیل که تاکتیک و یا گرایش قطر بر خودداری از خشم ملت عربستان متمرکز شده است زیرا برخی محافل مردمی سعودی با قطر ابراز همدلی کرده و برخی مبلغان اسلامی آن نیز از سوق یافتن به سمت حملات علیه قطر و انتقاد از آن خودداری کردند.