افراد مشکوک در ارتباط با حادثه تروریستی امروز دستگیر شدند

Posted by

معاون امنیتی وزارت کشور از دستگیری تعدادی افراد مشکوک مرتبط با حادثه تروریستی امروز تهران خبر داد.