معاون نظارتی بانک مرکزی : ثامن در مسیر پیوستن به موسسات مجاز

Posted by

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: موسسه ثامن در مسیر پیوستن به موسسات مجاز است و سپرده گذاران نگران نباشند.