اعتراض ایران به اظهارات مداخله جویانه تیلرسون

Posted by

خوشرو در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل اظهارات اخیر تیلرسون را طرحی مداخله جویانه و گستاخانه خواند که با اصول حقوق بین الملل مغایرت دارد و آن را نقض صریح قرارداد 1981 الجزایرو دیگر تعهدات معاهداتی آمریکا برشمرد.