آشنا: مشکل از جابه جایی جایگاه ها آغاز شد

Posted by

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری با بیان اینکه دوقطبی سازی خطایی راهبردی است، تاکید کرد: مداحی و نقادی فعالیت‌هایی پسندیده ولی مستقل از یکدیگر هستند.

به گزارش ایرنا، حسام الدین آشنا در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، با بیان این مطلب در ادامه نوشت: «مشکل از آنجا آغاز شد که جایگاه‌ها جابه‌جا شد؛ مداحان را به جای نقادان نشاندند و نقادان را رخصت به کفایت ندادند. 
در ادامه این یادداشت آمده است: تشبیه منتقدان شعر در مشت میلی به شاعران دار بر دوش شیعی- که همزمان ائمه مظلوم سلام الله علیهم اجمعین را مدح و سلاطین جور عباسی را قدح می کرده‌اند- هم فاقد وجه شبه است چرا که اینان در زمان حاکمیت فقیهان عادل مبسوط‌ الید زندگی می‌کنند و آنان در زمان مظلومیت معصومان و قلت یاران می زیسته اند. 
آشنا در یادداشت خود تاکید کرد: روشن است برای اهل درایت که «مدح بخشی از نظام و قدح بخشی دیگر» آن‌چنان که امروز بدان مبادرت می‌شود، بر سبیل صواب نیست چرا که مداحان قصّاص، بر طبل دوقطبی‌سازی‌هایی می‌کوبند که در دیدگاه ستون خیمه این نظام، خطایی راهبردی است.
مشاور رئیس جمهوری در این یادداشت یادآور شد: «دوستان نمی توانند هم از مزیت مداحی رسمی و هم از منزلت نقادی مردمی برخوردار باشند.»