تفکر در کلام امام صادق(ع)

Posted by

ازامام صادق (ع)در مورد جمله یک ساعت اندیشیدن بهتر از شب زنده داری است سوال پرسیده شد و حضرت به این سوال پاسخ دادند.