موافقت بیش از نیمی از ایرانی ها با از سرگیری برنامه هسته ای

Posted by

براساس نتایج نظرسنجی جدیدی که مرکز مطالعات امنیتی و بین المللی دانشگاه مریلند منتشر کرد، در ظاهر، انتخاب دولت ترامپ و اقدامات متعاقب آن، موجب افزایش تردید -اگر نگوییم خصومت- مردم ایران درباره مقاصد آمریکا شده است.